นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. [ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email]
 2. [ข้อมูล xxx]
 3. [ข้อมูล yyy]
 4. […]

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
  4. […]
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  1. [บุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล]
  2. […]
 3. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  1. [วิธีการ เช่น ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสาร]
  2. […]

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. [เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการ….]
 2. [เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการ….]

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เก็บรวบรวม [รายละเอียดการประมวลผล]
 • ใช้ [รายละเอียดการประมวลผล]
 • เปิดเผย [รายละเอียดการประมวลผล] ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้

[รายชื่อ หรือ ประเภท (ละเอียดที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้) ของผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน] 

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้

[รายชื่อ]

หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

[รายละเอียดของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่พอสังเขป]

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ [จัดเก็บเป็น Soft Copy / Hard Copy]

2. สถานที่จัดเก็บ [เก็บไว้ที่ห้อง ตู้ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย / เก็บไว้ใน computer / เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ…]

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ [วิธีการทำลาย กรณี Soft Copy / Hard Copy] และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน [จำนวนวัน] วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. [ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email]
  ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
 2. [ข้อมูล xxx]

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ [link รายละเอียดของการใช้สิทธิ์*] หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [link ข้อมูลสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น TDPG3.0, เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th]

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

[ขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร]

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. […]

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. [Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น]
 2. [Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน]
 3. […]

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

[ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดเป็นกรณีใช้ Google Chrome / กรณีใช้ Safari / กรณีใช้ Internet Explorer เป็นต้น]

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [dd/mm/yy]

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ: 
[โทรศัพท์]
[email]
[website ]
[ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อื่นๆ]

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี)

[หมายเหตุ: สำหรับกรณีที่องค์กรเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562]

ชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]
[website]

[ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อื่นๆ]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) (ถ้ามี)

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]

ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน [ภายใน…วันนับแต่….. ]

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.sbuyproperty.com มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะช่วยให้เรา สามารถ เข้าใจคุณและเสาะหาผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณสนใจได้ และยังเพื่อให้แน่ใจ ว่าประสบการณ์ของคุณกับเรา จะเป็นประสบการณ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุด

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา :

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวมรวมข้อมูลโดยใช้ 3 วิธีต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่คุณให้เรา ยกตัวอย่างเช่นบริการต่างๆของเราต้องการให้คุณลงทะเบียน เมื่อคุณทำเช่นนี้เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
  1) ชื่อ
  2) อีเมลล์ที่ถูกต้องและตรวจสอบได้
  3) หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องและตรวจสอบได้
  4) เนื้อหาดิจิตอลของคุณและชื่อที่เกี่ยวข้องกับคำอธิบายภาพและคำอธิบายประกอบนอกจากนี้คุณยังจะต้องเลือกรหัสผ่าน การรักษาความลับของรหัสผ่านที่เป็นความรับผิดชอบของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบหากคุณปล่อยให้คนอื่นมีรหัสผ่านของคุณ ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ สามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณรักษาบัญชีของคุณไว้ เพียงแค่คุณจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบว่ามีการละเมิด รหัสผ่าน
 2. ข้อมูลทางการเงินที่คุณให้เรา
  เพื่ออำนวยความสะดวกการชำระเงิน เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จำเป็นจากคุณเมื่อคุณสมัครการบริการของเราหรือเมื่อคุณซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคลและการเงินต่อไปนี้จากคุณ:1) ชื่อ
  2) ที่อยู่เรียกเก็บเงิน
  3) ที่อยู่จัดส่ง
  4) หมายเลขโทรศัพท์
  5) ข้อมูลการโอนเงิน
  6) รายการที่ซื้อเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินนี้กับบุคคลภายนอกบริษัทของเรา นอกเหนือจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลการชำระเงินของคุณ เราจะปฏิบัติตามทุกประการตามกฎหมายเครดิตของผู้บริโภคที่ใช้บังคับ
 3. ข้อมูลที่เราเก็บโดยอัตโนมัติ
  เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่ใน IP ของคุณเช่น

  • ข้อมูลของอุปกรณ์
   เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ (เช่นรุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ)
  • ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
   เมื่อคุณใช้บริการหรือดูเนื้อหาที่จัดไว้ www.sbuyproperty.com อาจเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ และจัดเก็บข้อมูลบางอย่างในบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจรวมถึง รายละเอียดของวิธีที่คุณใช้บริการ ของเราเช่นการค้นหาของคุณ ข้อมูลบันทึกเช่น วันที่และเวลาของการใช้การ, ระยะเวลาการใช้งาน
  • Internet Protocol (IP)
   ข้อมูลอุปกรณ์เช่น การตั้งค่าฮาร์ดแวร์, ประเภทเบราว์เซอร์, ภาษาเบราว์เซอร์, วันที่และเวลาของการร้องขอ, URL แนะนำของคุณ,
   คุกกี้ที่สามารถระบุตัวตนของเบราว์เซอร์, บัญชี www.sbuyproperty.com ของคุณ,
  • ข้อมูลสถานที่
   เราอาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวสถานที่ ที่คุณเปิดใช้บริการของ www.sbuyproperty.com เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จริงของคุณเช่นสัญญาณจีพีเอสที่ส่งมาจากโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้เรายังอาจจะใช้เทคโนโลยีต่างๆในการกำหนดตำแหน่งเช่นข้อมูลเซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ของคุณ
  • ระบบปฏิบัติการ
   เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ เมื่อคุณใช้เข้าชมเวปไซส์ของเรา ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับการกระทำ และนิสัยการใช้งานในเวปไซส์เรา ไม่ได้ระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  • คุกกี้และตัวบ่งชี้ที่ไม่ระบุชื่อ
   เราใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการ www.sbuyproperty.com และนี่อาจรวมถึงการส่งคุกกี้ที่ไม่ระบุตัวตนยังอุปกรณ์ของคุณหนึ่งหรือมากกว่า

การเข้าถึงและการอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีข้อมูลที่ผิดพลาด เราจัดเตรียมวิธีที่จะให้คุณปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วหรือลบทิ้ง บ้างครั้งเราอาจะจำเป็นต้อง มีการเก็บข้อมูลนั้น ก็เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามกฎหมายบังคับ เมื่อคุณต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะสามารถ ดำเนินการตามคำขอของคุณ

 • เราอาจปฏิเสธคำขอที่ซ้ำซ้อน หรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป (เช่นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่)
 • เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
  (เช่นคำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในการสำรองข้อมูล)

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลของเรา ในลักษณะที่ช่วยปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายจากอุบัติเหตุ หรือเป็นอันตราย ด้วยเหตุนี้หลังจากที่คุณลบข้อมูลจากการบริการของเรา เราอาจไม่ได้ลบสำเนาออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที และอาจจะไม่นำข้อมูลออกจากระบบสำรองข้อมูลของเรา

ความปลอดภัย

เราทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้อง www.sbuyproperty.com และผู้ใช้ของเราจากการเข้าถึง หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะ:

เราเข้ารหัสบริการต่างๆ

เราจะตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลการปฏิบัติของเรา รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบของเรา พนักงานของ www.sbuyproperty.com จะถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และจะให้ทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการ ประติบัติงานเท่านั้น พนักงานผู้ที่อยู่ภายใต้สัญญากับเรา จะต้องดูแลความลับอย่างเคร่งครัด และอาจถูกลงโทษทางวินัย หรือยกเลิกสัญญาได้หาก พวกเขาล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่เหล่านี้

การเปลี่ยนแปลง

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราสามารถลดสิทธิของคุณ ตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของคุณ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ส่วนบุคคลใดๆ ในหน้านี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เรายังจะเก็บนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชั่นก่อนหน้าของนี้ ในการรับความคิดเห็นของคุณ หากคุณไม่ยินยอม ต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายส่วนบุคคลของเรา และไม่อยากให้เราเก็บข้อมูลไว้สำหรับข้อที่เปลี่ยนแปลงนี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อที่เราจะได้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามที่เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของเรา ติดต่อเราได้ที่

sBuy Home

7 ลาดปลาเค้า76แยก3-12 แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

อีเมล์ : [email protected] โทรศัพท์ : 083-9954666

Scroll to Top